Bảng xếp hạng

Nhân vật Lực chiến
1.Crystal 164171
1.Lâu TửHương 83075
1.Cung Dung 74475
1.Đan VuChiThanh 71768
1.Bàng Nhạn 70096
1.Võ Chân 48908
1.Đan Nhung 36542
1.Hà Oanh 31785
1.Hadesvn123 23156
1.Hạ Hầu NhuDiễm 15352

Không có bản ghi nào

Không có bản ghi nào

Danh sách sever
  • 10Kiem
  • 10Kiem
  • 10Kiem

Hotline: 111111

Ho tro: hotro@gamil.com